ಪ್ರವೇಶ

– ಮೋಹನದಾಸ

ಪ್ರಚಲಿತ ಸತ್ಯಗಳನ್ನು ಮತ್ತೊಮ್ಮೆ ಪ್ರಶ್ನೆ ಮಾಡಬೇಕು ಹಾಗೂ ಅಪ್ರಿಯ ವಾಸ್ತವದ ಎಲ್ಲೆಗಳನ್ನು ಮೀರುವ ಪ್ರಯತ್ನ ಮಾಡಬೇಕು. ಮೊದಲಿಗೆ, ನಮ್ಮ ಮನಸ್ಸಿನ ಜೇಡರ ಬಲೆಗಳನ್ನು ಕಿತ್ತು ಒಗೆದು ಹೊಸದಾಗಿ ಚಿಂತಿಸುವ ನಿರ್ಧಾರಕ್ಕೆ ಬರಬೇಕು. ಈ ದಿಕ್ಕಿನಲ್ಲಿನ ಕೆಲವು ಚಿಂತನೆಗಳನ್ನು ನಿಮ್ಮ ಮುಂದೆ ಇಟ್ಟಿದ್ದೇವೆ. ಮುಂದೆ ನಿಮ್ಮ ಸರದಿ.

 

 

Leave a Reply

Your email address will not be published.