ಮೇ 2018
ಸಂಪುಟ 1, ಸಂಚಿಕೆ 5

ಸಮಕಾಲೀನ

ಪುಸ್ತಕ ಪ್ರಪಂಚ

ಪೃಥ್ವಿದತ್ತ ಚಂದ್ರಶೋಭಿ

ಕರ್ನಾಟಕದ ರಾಜಕಾರಣ ಹೇಗೆ ಬದಲಾಗಿದೆ?

ಪ್ರೊ.ಶಿವರಾಮಯ್ಯ

ದೇಸಿ ಕನ್ನಡ ಪರಂಪರೆ